Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Levering
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Annulering
Artikel 8 – Afleveringstermijn
Artikel 9 – Aflevering en risico
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 – Inspectie en reclame
Artikel 12 – Retournering en garantie
Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens
Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze


Artikel 1 – Identiteit

Dermata Lederwaren in Nederland vertegenwoordigd door Arends Agenturen.
Adres: Zwolseweg 502A, 7345 AN, Apeldoorn.
Telefoon: 055-5766252 (maandag t/m vrijdag vanaf 09.00u tot 17.00u)
E-mailadres: info@dermata.nl
KvK: 57613338, BTW nr: NL001381206B60
Contactpersoon: Maurice Arends


Artikel 2 – Algemeen

 1. Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Arends Agenturen houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen..
 3. Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Arends Agenturen daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.
 4. Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Een aanbieding of prijsopgave van Arends Agenturen bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Arends Agenturen een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Arends Agenturen uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Arends Agenturen de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Arends Agenturen op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Arends Agenturen daarvoor betalen conform de bij Arends Agenturen geldende tarieven.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen van Arends Agenturen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van Arends Agenturen’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

Artikel 5 – Levering

 1. Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor orders met een goederenbedrag beneden €50,- berekenen wij €10,00 behandelingskosten.
 2. Arends Agenturen kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling bij Arends Agenturen vindt altijd vooraf plaats. U ontvangt hiervoor een factuur bij de plaatsing uw order. Deze dient u giraal (overboeking van het openstaande bedrag naar de rekening van Arends Agenturen te betalen. De betalingstermijn en het rekeningnummer van Arends Agenturen voor girale betaling zullen vermeld staan op uw factuur.  
 2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Arends Agenturen worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Arends Agenturen mededelen.
 3. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 4. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Arends Agenturen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Artikel 7 – Annulering

 1. Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Arends Agenturen.

Artikel 8 – Afleveringstermijn

 1. De door Arends Agenturen opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Arends Agenturen geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Arends Agenturen verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Arends Agenturen zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 9 – Aflevering en risico

 1. De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Arends Agenturen wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Arends Agenturen; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zo nodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Arends Agenturen verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Arends Agenturen.

Artikel 11 – Inspectie en reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Arends Agenturen worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Arends Agenturen worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Arends Agenturen daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 12 – Retournering en garantie

 1. Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Arends Agenturen. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 
 2. Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen.  
 3. Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Arends Agenturen worden gemeld. 
 4. Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Arends Agenturen genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Arends Agenturen de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 5. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Arends Agenturen terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Arends Agenturen tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 6. Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Arends Agenturen daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan ‘Retourzending’, Lage Kamp 14, 7317AT Apeldoorn onder vermelding van uw naam klantnummer, tenzij anders afgesproken.
 7. Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Arends Agenturen aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Arends Agenturen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 2. De aansprakelijkheid van Arends Agenturen jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Arends Agenturen’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Arends Agenturen of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Arends Agenturen’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
 2. Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
 3. Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 4. Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Arends Agenturen meewerken aan het sluiten van een door Arends Agenturen aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Arends Agenturen, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.
 5. Arends Agenturen. stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Arends Agenturen van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle met Arends Agenturen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.